01 декември - Световен ден за борба със СПИН

 

Актуална статистика за ХИВ

Направи си тест за ХИВ! От 18.11.2016 до 01.12.2016 г.- Дни на отворените врати в лабораторията на РЗИ Ямбол.

Всички желаещи могат да установят своя ХИВ статус анонимно (с индивидуален код вместо с име) в лабораторията на РЗИ – Ямбол. Резултатите са готови за около 10 минути.
Изследването е напълно безплатно и всеки може да получи консултация, която има за цел да прецени индивидуалния риск от заразяване и да отговори на въпроси, свързани с проблема СПИН..

адрес: гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 71, РЗИ- Микробиологична лаборатория
приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 15.00 ч.
тел. за контакт: 046 66 31 76
РЗИ – Ямбол приема всички желаещи.

 

Състояние на водата на местните водоизточници в Ямболска област, изследвани в РЗИ -Ямбол до 31.10.2016 година по физико химични и микробиологични показатели

 

На 17.11.2016г. - Международен ден без тютюнопушене, от 14 ч. в бистро "Ноел" гр. Ямбол ще се проведе информационна скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи.

 

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

учебна 2016-2017 година

 

* Прессъобщение

* Регламент за провеждане на конкурса

*Формуляр за участие в конкурса

*Формуляр за отчет на реайлизираните дейности в конкурса

РЗИ-Ямбол разполага с противогрипни ваксини Инфлувак 2016/2017г.

Цена на имунизацията: 10 лв.

Работно време на имунизационния кабинет /стая №14/:

от понеделник до петък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.00 до 17.00 ч.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, МЦ И ДКЦ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
С писмо №12-00-375/12.08.2016 г. на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, Ви информирам, че ежегодно се регистрират кожни форми на антракс в Североизточна България, а епизоотичната обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата е влошена в някои области на страната през последните години. Във връзка с това е необходимо да се насочи вниманието на общопрактикуващите лекари към симптомите на заболяванията, значението на подробната епидемиологична анамнеза при всеки съмнително болен за своевременното определяне размера на огнището, вида и обема на противоепидемичните мерки в него, за своевременното издирване, изследване, при необходимост екстрена профилактика на контактните лица.
При съмнителни случаи е необходимо своевременно потвърждаване на причинителя в референтните лаборатории на НЦЗПБ.
Проучването на случаите и мерките в огнището се извършват от специалисти от РЗИ съвместно и координирано с областните дирекции по безопасност на храните при стриктно спазване на нормативната уредба.
Приложение: информация за гореизброените заболявания.

 

С уважение,
д-р Наташа Капсъзова, директор  на Д НЗБ

25.08.2016 г.

 

1.Антракс

2. Бруцелоза

3. Туларемия

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, МЦ И ДКЦ

/писмо №16-00-7/11.07.2016 г. на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор/

 

Информация за гражданите на ЕС, пътуващи до засегнатите райони

 

 

Информация за Zika вирусна инфекция

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ПЛАН-Разписанието за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2017г. на Медицински факултет -гр.София е качено на Интернет-страницата на МФ-гр.София в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци за заявките за обучение. Електронният адрес на МФ-София е medfac.mu-sofia.bg. Допълнителна информация може да получите на тел.02-9520280.

 

До медицинските специалисти и магистър фармацевтите в област Ямбол, изписващи и отпускащи специални рецепти /жълти и зелени/

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
(2014-2020)

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

 

* Прессъобщение

* Регламент

*Формуляр фаза1

*Формуляр фаза2

До медицинските специалисти и магистър фармацевтите в област Ямбол

На 02.09.2015г. МС при Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Информация за мед.специалисти - виж тук

Информация за маг.фармацевти - виж тук

 

Важна информация за потребителите
на административни услуги

Считано от 07.04.2015 г. отпада необходимостта от предоставяне на документи, издавани от РЗИ-Ямбол при заявяване на друга услуга в същата администрация.
В случай на заявяване на получаване на крайния документ от услугата чрез лицензиран пощенски оператор, разходите са за сметка на заявителя.

 

Информационна листовка за екстремните климатични условия,

промените в климата и здравето

 

До Общопрактикуващите лекари

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информирам Ви, че с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ, обн. ДВ бр. 54/01.07.2014 г. е променен Националния имунизационен календар - виж тук...

 

В бр.15 от 21 Февруари 2014г на държавен вестник е обнародвана

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) В сила от 21.02.2014 г., издадена от МЗ

В чл. 1 се създава нова т. 4 за условията и редът за признаването и изпълнението на рецепти, издадени в друга държава членка на ЕС и

се създава приложение № 4а към чл. 9а, ал. 2

Неизчерпателен списък на елементите, които се включват в рецептите, които ще се изпълняват в друга държава членка на ЕС.

 


До ОПЛ, относно заверката и регистрацията на здравните книжки от

01.01.2014 г.

В бр.106 от 10.12.2013г. в Държавен вестник е публикувана

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

допълнителна информация...


От 11.07.2013г. влезе в сила Регламент №1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти.

 

В бр.32 от 02.04.2013г. на ДВ е публикувана НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ (ДВ, БР. 39 ОТ 2004 Г.)

В нея е посочен начина за попълване на "Съобщение за смърт" и "Свидетелство за перинатална смърт"и предаването им в съответните институции.

 

Указания за работа по Наредба №14-2004г.


 

 

 

 

 

 

Телефон за сигнали за корупция:

046-66-31-70

ел.поща

rzi-yambol@mh.government.bg

 

Анкетна карта за измерване удовретвореността на потребителите на административни услуги

 

Анализ на получените предложения и анкетни листи от потребителите на услуги

 

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене:

046-66-31-74

 

Дейност на РЗИ - гр.Ямбол по контрола на тютюнопушенето, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.)

Кабинет за отказване от тютюнопушене:

тел.046- 66-31-74

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  ЗА  РАННА  ДИАГНОСТИКА  НА   ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

Категории

Специализирани дейности